Sony Logo

Glenn Gould

Bach: Goldberg Variations ('55 mono recording)